Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angol idézetek

2009.10.29

"Every moment I spend with you make me wish time would stop. "
"Minden pillanatban, amit veled töltök, azt kívánom: bárcsak megállna az idő. "

"Don't ever leave the one you love, for the one you like! Because the one you like will leave you for the one he loves…"
"Soha ne hagyj el valakit, akit szeretsz, egy olyan miatt, aki tetszik, mert aki tetszik, majd elhagy valakiért, akibe szerelmes…"

"Falling in love is the thing you can't hurry. It's gonna happen when it's supposed to happen.."
"A szerelmet nem lehet siettetni, akkor jön amikor eljön az ideje.."

"Maybe he's not going to write poetry, maybe he's not going to think about you every moment,
but he gave you a piece of him - the part that he knows you can break."
"Lehet, hogy nem fog verseket írni hozzád, lehet, hogy nem fog minden egyes pillanatban rád gondolni, de neked adta lényének egy részét - azt a részt, amiről ő is tudja, hogy összetörheted."


"The only thing what better than a kiss itself is the moment right before it, when you look into your love's eyes leaves you breathless…"
"Csak egy jobb dolog van a csóknál, az a pillanat, mikor közvetlenül előtte a szerelmed szemébe nézel és eláll a lélegzeted is… "

"Love, like a river, will cut a new path whenever it meets an obstacle."
  "A szerelem, akárcsak a folyó, képes új utat törni, amikor egy akadályba ütközik. "

"I guess my life is just a cliche. "The girl who loved too hard and didn't get anything in return.." That's me. But I dont wanna be the heroine in some tragic love story! I just would like to be an ordinary girl, who loves & get this feeling in return."
"Azt hiszem, az életem olyan, mint egy elkoptatott közhely. "A lány, aki annyira szerelmes volt, mégsem viszonozták.." Ez lennék én. De én nem akarok a hősnő lenni egy tragikus szerelmi történetben! Csak egy hétköznapi lány szeretnék lenni, aki szeret, és akit szeretnek."

"Everybody's got somebody that they sing about, cry about, laugh about. It's true! For me it's
you ."
" Minden ember számára van egy olyan személy, aki miatt énekel, miatta sír vagy nevet.. Ez igaz. Nekem ez az ember te vagy."

"Whoever said it's impossible to miss something you never had obviously has never fallen in love. "
"Bárki is mondta, hogy lehetetlen azt a dolgot hiányolni, amid még nem volt, nyilvánvalóan sosem volt még szerelmes."


"I didn't come here to tell you that I can't live without you. Actually, I can. I just don't want to.."
"Nem azért jöttem, hogy azt mondjam neked, nem tudok nélküled élni. Mert tudok. Csak nem akarok."

"Love is like water: you can fall into it, you can drown in it… but you can't live without it."
"A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz… mégsem tudsz élni nélküle!"


"He caught my glance & smiled back. Does he know he caught my heart as well? "
"Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott… de vajon tudja, hogy a szívemet is megkapta ezzel?"

"I don't want you to see me cry, because a girl is only pretty when she smiles and i wanna be beautiful when you look at me. "
"Nem akarom, hogy sírni láss… hisz egy lány csak úgy szép, hogyha mosolyog, és én gyönyörű akarok lenni mikor rámnézel."

"Love isn't about hugs, kisses and "i love you"s or " i miss you"s! It's about the butterflies in your stomach you get when you just think about him/her."
"A szerelem nem csak ölelésekről, csókokról, "szeretlek"ekről és "hiányzol"okról szól.. szerelem az, mikor pillangók vannak a gyomrodban, amikor éppen Rá gondolsz."

"Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control."
"Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott."

"Love me when I least deserve it because that's when I need it the most!"
"Szeress, mikor a legkevésbé érdemlem meg, hiszen épp akkor van a legnagyobb szükségem rá!"

"We were given two hands to hold. Two legs to walk. Two eyes to see and two ears to listen. But why only one heart? Because the other one was given to someone else - we just have to find it!"
"Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül, hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert!"

"Do you know what I dream about? To hear that someone hitting my window with rocks and finally I see you standing in the garden."
"Tudod, miről álmodozom? Arról, hogy hallom, valaki az ablakomat dobálja kövekkel, és végül észreveszlek Téged, ahogy a kertünkben állsz."

"The biggest challenge in life is to find someone who knows all of your flaws and mistakes - and yet sees the best in you."
"Az életben a legnagyobb kihívás találni valakit, aki ismeri az összes tévedésed és hibád, de mégis a legjobbat látja benned."

"When i get older and my little daughter asks me:
" Mom, who was your first love? ' - I don't want to have to pull out old photographs,
I just want to point across the room and say " 'he's sitting over there.' "
"Mikor idősebb leszek és a kislányom majd azt kérdi,
'Anyuci, ki volt az első szerelmed? " nem akarok régi fényképeket előszedni,
csak a szoba másik végére mutatni és azt mondani 'odaát ül.' "


"If you're looking for reasons not to love someone, you are probably going to find them; but sometimes, we need to give in, and let out hearts get what they deserve."
"Ha arra keresel okokat, hogy ne szeress valakit, valószínűleg meg is találod azokat; viszont néha meg kell adnunk magunkat és engedni, hogy a szívünk azt kapja, amit megérdemel."

"Tell her that you love her! You've got nothing to lose but you'll always regret it if you don't…"
"Mondd meg neki, hogy szereted, hiszen nincs mit veszítened, de mindig bánni fogod, ha nem teszed meg…"

"Time cannot destroy what true love builds."
"Amit a szerelem felépített, az idő nem rombolhatja le. "

"He gave her 14 roses; 13 real and 1 fake. He said: I will love you until the last one dies!"
"A fiú 14 szál rózsát adott a lánynak - 13 igazit és 1 műrózsát, és azt mondta: Szeretni foglak addig, míg az utolsó el nem hervad!"

"Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book!"
"A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az egész könyv!"

"It's amazing how much pain you have caused me.
What's even more amazing is that i still love you anyway .."
"Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged.."

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.